Home The News Verslag ledenvergadering IJsclub St. Anne 20 november 2014

Verslag ledenvergadering IJsclub St. Anne 20 november 2014

Verslag ledenvergadering IJsclub St. Anne 20 november 2014

1. Opening:

De voorzitter opent de vergadering en heet de 15 aanwezige leden van harte welkom. Ype Wijma heeft zich afgemeld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken:

· Henk doet verslag van het gesprek met onze huurder de kinderopvang. De huur per maand is voor 1 jaar verlaagd met 200 Euro per maand. Het aantal kinderen wat gebruik maakt van de kinderopvang groeit weer.

Henk neemt nog contact met hun op in verband met mogelijke energiebesparende maatregelen.

3. Jaarverslag 2014-2015:

· Afgelopen jaar is het gebouw aan de buitenzijde geschilderd

· De rubbermat is weer kapot gemaaid. Hij zal worden vervangen door de gemeente

4. Financieel verslag:

Penningmeester Piet Bouwma geeft een toelichting.

5. Verslag kascommissie;

De Kascommissie is akkoord met het financieel verslag en verleend de penningmeester decharge;

6. Benoeming nieuwe Kascommissie;

De Kascommissie voor 2014 bestaat uit Arnold Miedema, JJ de Haan en Arie Bouma.

7. Bestuursverkiezing;

Aftredend zijn Piet Bouma en Jan Feitsma. Beide hebben zich herkiesbaar gesteld. Beide worden met unanieme stemmen herkozen.

8. Rondvraag;

· Boomsma meldt dat er voortdurend rommel op de baan ligt. Deze troep is afkomstig van de Sportontmoetingsplaats (SOP) Het komt er op neer dat de gemeente niks wil doen aan preventieve maatregelen om dit te voorkomen. Er zal nogmaals aandacht voor worden gevraagd.

· Dijkstra vraagt waarom er nooit wedstrijden worden georganiseerd voor de leden. Henk geeft aan dat er weinig animo voor is doordat de semi prof schaatsers alles winnen en er voor amateurs dus niks aan is. Vanuit het bestuur wordt toegezegd om te proberen leden enthousiast te krijgen om zich volgend seizoen op te geven voor regionale wedstrijden.

9. Sluiting;

 

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor het een borrel en een hapje.