Home The News uitnodiging Algemeen Ledenvergadering IJsclub St.Anne

uitnodiging Algemeen Ledenvergadering IJsclub St.Anne

Algemeen Ledenvergadering IJsclub St.Anne

Op 26 november 2015 wordt de jaarlijkse ledenvergadering van IJsclub St Anne gehouden. De ledenvergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het IJsclub gebouw aan de Hartman Sannestraat 7A.

Agenda

1 Opening;

2 mededelingen en ingekomen stukken;

3 verslag gehouden vergadering vorig jaar;

4 jaarverslag 2014 – 2015;

5 financieel verslag;

6 verslag kascommissie;

7 benoeming nieuwe kascommissie;

8 Bestuursverkiezing. Aftredend zijn M. Kok en Anne Hamstra.

Beide zijn herkiesbaar.

9 Rondvraag;

 

10 Sluiting.