Home The News agenda ledenvergadering 2017

agenda ledenvergadering 2017

agenda Algemeen Ledenvergadering IJsclub St.Anne 2017

Op donderdag 30 november 2017 wordt de jaarlijkse ledenvergadering van IJsclub St Anne gehouden. De ledenvergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het IJsclub gebouw aan de Hartman Sannestraat 7A.

Agenda

1 Opening;

2 mededelingen en ingekomen stukken;

3 verslag gehouden vergadering vorig jaar;

4 jaarverslag 2016 – 2017;

5 financieel verslag;

6 verslag kascommissie;

7 benoeming nieuwe kascommissie;

8 Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Jan Feitsma en Piet Bouwma.

Beide zijn herkiesbaar.

9 Rondvraag;

 

10 Sluiting.