Home

algemene ledenvergadering 29 november 2018

agenda Algemeen Ledenvergadering IJsclub St.Anne 2018

Op donderdag 29 november 2018 wordt de jaarlijkse ledenvergadering van IJsclub St Anne gehouden. De ledenvergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het IJsclub gebouw aan de Hartman Sannestraat 7A.

Agenda

1 Opening;

2 mededelingen en ingekomen stukken;

Er is een mail gekomen van het Gewest Fryslân (zie bijlage 1) over de afdracht aan de KNSB. Het gewest stelt de voor om ons aan te sluiten bij het gewest en het KNSB lidmaatschap op te zeggen. Het gewest heeft afspraken over verzekeringen en kosten BUMA/Stemra.

3 verslag gehouden vergadering vorig jaar;

4 jaarverslag 2017 – 2018;

5 financieel verslag;

6 verslag kascommissie;

7 benoeming nieuwe kascommissie;

8 Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Marco Kok en Anne Hamstra.

9 Rondvraag;

10 Sluiting.