Home

concept jaarverslag 2017

Verslag van Algemene Ledenvergadering van “Ijsclub St.Anna”, d.d. 30 november 2017 ,  gehouden in ijsclubgebouw “De Aar”.

 

Aanwezig

Naast het bestuur zijn 11 leden aanwezig.

Afwezig met kennisgeving

Er zijn geen afmeldingen

Opening

Om 20 uur opent Henk de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Henk voorspelt een strenge winter en krijgt daarin bijna 3 maanden later gelijk.

Het bestuur is naar de Gewestelijke jaarvergadering geweest. Hierbij zijn Piet de Vries (voor 50 jaar) en Jan Feitsma (voor 60 jaar) ijsclubbestuurslid gehuldigd.

Sjoerd Schaaf is in het afgelopen jaar overleden.

Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken

Verslag jaarvergadering vorig jaar

Het verslag wordt uitgedeeld en besproken. Zaken spreken voor zich, geven geen aanleiding tot opmerkingen.

Het verslag wordt goedgekeurd.

Jaarverslag afgelopen jaar

Na 5 jaar geen ijs is de baan eindelijk weer open geweest. Het spande er om maar al met al is de baan 2, 3 en 4 maart geopend geweest en er is volop gebruik van gemaakt. Er hebben zich 55? Nieuwe leden aangemeld en er is een goede kantineomzet gedraaid. Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op deze schaatsperiode.

Op 26 mei is de jaarlijkse doedag gehouden. Met een ploeg van 8? vrijwilligers uit het bestuur is het clubgebouw schoongemaakt en rondom onkruidvrij gemaakt. De dag werd afgesloten met een etentje in de sportkantine

Financieel jaarverslag

We zijn eigenaar geworden van 26 zonnepanelen. Dit levert onder de streep 300 Euro per jaar op.

50 leden hebben opgezegd.

Verslag kascommissie

De commissie bestond uit Menno Hoekstra (2e x) en Tjepke Vrieswijk(1e x)  Zij hebben de zaken gecontroleerd en voor akkoord ondertekend.                          door de vergadering wordt decharge verleend aan Piet.

Bestuursverkiezing

Aftredend zijn Jan Feitsma en Piet Bouwma Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Beide heren worden , onder applaus van de vergadering, weer voor drie jaar benoemd. Piet geeft aan dat het echt zijn laatste periode is en dat hij alvast gaat sparen voor als hij geen opvolger kan vinden.

Ype moest strooien maar heeft aangegeven dat hij stopt

Arnold Miedema stopt omdat hij te druk is met zijn werk

Anne Lemstra stopt

Rondvraag

We moeten op zoek naar vrijwilligers vooral als baancommissaris.  Dat is net als bij andere verenigingen lastig en een groot probleem omdat vooral jongeren niet vaak meer geïnteresseerd zijn.

Folkert Kuipers vraagt of er belangstelling was voor het schoolschaatsen. Het blijkt dat het Fonement hiervan gebruik heeft gemaakt.

Jan Feitsma vraagt aandacht voor water op de baan. Het gras is bijna onder water. Volgend jaar moet er later gemaaid worden en moet het gras ook korter.

Sluiting

Henk sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor het traditionele drankje en hapje.

Hij spreekt nogmaals de hoop uit op een goede winter.