Home

uitnodiging jaarvergadering 28 november 2019

 

 

Let op: gewijzigde datum!

 

agenda Algemeen Ledenvergadering IJsclub St.Anne 2019

Op vrijdag 29 november 2019 wordt de jaarlijkse ledenvergadering van IJsclub St Anne gehouden. De ledenvergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het IJsclub gebouw aan de Hartman Sannestraat 7A.

Agenda

1 Opening;

2 mededelingen en ingekomen stukken;

Er is een uitnodiging voor het bestuur voor het 100 jarig bestaan van de Friese Bond van IJsclubs

Er is een brief van de gemeente waarin is aangekondigd dat er geen OZB meer hoeft te worden betaald. Dit scheelt 288 Euro.

 

3 Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Piet Bouma en Piet de Vries. Kandidaten voor penningmeester in duobaan zijn Sikke Groeneveld en Ben Roersma. Voor baancommissaris hebben zich Pieter Meijer, Bart vd Schaaf, Germ Bouma en Wietze-Jan Dijkstra (toelichting Marco)

4 Verslag kascommissie en financieel verslag;

5 Benoeming nieuwe kascommissie

6 jaarverslag 2018 – 2019;

7 Rondvraag;

8 Sluiting.