Home The News Verslag Algemeen Ledenvergadering IJsclub St.Anne 2019

Verslag Algemeen Ledenvergadering IJsclub St.Anne 2019

 

Verslag Algemeen Ledenvergadering IJsclub St.Anne 2019

Op donderdag 28 november 2019 was de jaarlijkse ledenvergadering van IJsclub St Anne gehouden. De ledenvergadering begon om 20.00 uur en wordt gehouden in het IJsclub gebouw aan de Hartman Sannestraat 7A.

Agenda

1 Opening;

Voorzitter Henk Dekkinga opent de vergadering en heet iedereen en met name de nieuwe kandidaat bestuursleden en baancommissarissen van harte welkom.

2 mededelingen en ingekomen stukken;

Er is een uitnodiging binnengekomen voor de feestelijke bijeenkomst in verband met het 100 jarig bestaan van de Friese Bond van IJsclubs. De bijeenkomst is bezocht door een afvaardiging van het bestuur.

3 Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Piet Bouma en Piet de Vries. Beide hebben aangegeven niet voor herverkiezing in aanmerking te willen komen. Helaas is Piet Bouma niet aanwezig. Piet de Vries wordt toegesproken door de voorzitter en bedankt voor zijn jarenlange inzet en hij krijgt een mooi presentje als dank en wordt benoemd tot erelid. Piet Bouma heeft aangegeven zonder afscheid te willen stoppen als penningmeester.

Kandidaten voor penningmeester in duobaan zijn Sikke Groeneveld en Ben Roersma. Voor baancommissaris hebben zich Pieter Meijer, Bart vd Schaaf, Germ Bouma en Wietze-Jan Dijkstra gemeld. Allemaal worden ze met unanieme stemmen benoemd.

Hierna geeft Henk Dekkinga aan dat hij vanwege gezondheidsredenen terug wil treden als voorzitter. Wel blijft hij algemeen lid van het bestuur. Marco Kok heeft zich gemeld als kandidaat. Ook hij wordt met unanieme stemmen benoemd.

De nieuwe voorzitter bedankt Henk voor zijn jarenlange inzet en heet de nieuwe bestuursleden en baancommissarissen van harte welkom en veel plezier en hopelijk veel ijswinters.

4 Verslag kascommissie en financieel verslag;

De commissie heeft de financiële administratie gecontroleerd en voor akkoord ondertekend. Door de vergadering wordt decharge verleend aan Sikke.

5 Benoeming nieuwe kascommissie

Folkert Alberts en Tjepke Pieter de Vries

6 jaarverslag 2018 – 2019;

het afgelopen jaar zijn is er geen ijs en zijn er geen activiteiten geweest.

7 Rondvraag;

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt

8 Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering.