Home The News Agenda en jaarverslag voor de Algemene Ledenvergadering IJsclub St.Anne 2020

Agenda en jaarverslag voor de Algemene Ledenvergadering IJsclub St.Anne 2020

 

Agenda en jaarverslag voor de Algemene Ledenvergadering

IJsclub St.Anne 2020

In verband met Corona is er dit jaar helaas geen algemene ledenvergadering. Het verslag van vorig jaar en de agenda voor de schriftelijke jaarvergadering 2020 zijn in te zien via de website www.ijsclubstanna.nl Eventuele opmerkingen over deze stukken kunnen per mail worden gemeld via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Is hiervan op uiterlijk 20 december 2020 geen gebruik gemaakt, dan zijn de stukken per 20 december 2020 vastgesteld.

Agenda

1 Opening;

2 Mededelingen en ingekomen stukken;

Er is dit jaar in verband met Corona geen jaarvergadering van de Friese Bond van IJsclubs. Voor het vaststellen van de jaarstukken is een route bedacht. Wij hebben hiervan geen gebruik gemaakt.

 

3 Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn Jan Feitsma en Anne Hamstra.

Beide hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor een volgende periode.

Voor de vacature van secretaris heeft Ben Roersma zich kandidaat gesteld.

Sikke Groeneveld blijft penningmeester

Het bestuur stelt voor deze posities op deze wijze in te vullen.

4 Verslag kascommissie en financieel verslag;

De kascommissie (Folkert Alberts en Tjepke Pieter de Vries) heeft geen opmerkingen bij de administratie en het jaarverslag. De vergadering verleent de penningmeester decharge.

5 Benoeming nieuwe kascommissie: het bestuur stelt voor in verband met corona de kascommissie eenmalig opnieuw te benoemen

6 Jaarverslag 2019 – 2020;

· In het afgelopen jaar zijn er geen schaatsdagen geweest.

· Er is een doedag geweest waarbij het gebouw en het buitenterrein onder handen zijn genomen.

· In het gebouw zijn een aantal kleinere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

· Het machinepark is onderhouden en getest.

· Er zijn gesprekken geweest met de tennisvereniging in verband met hun wens een gedeelte van de ijsbaan in te richten als padelbanen. Omdat hierdoor de sprintbanen te kort zouden worden is hier geen overeenstemming over bereikt.

7 Rondvraag;

8 Sluiting.